Wszystkie produkty można nabyć w systemie ratalnym.
PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

§ .1 Postanowienia ogólne

    Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, i realizacji zamówień, reklamacji i zwrotu nabytego towaru. Wyżej wymieniony Regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2016 r.

    Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: www.desantarms.pl jest Rafał Mędrala prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą; DESANT Rafał Mędrala z siedzibą w Ćwiklicach, ul. Gen. Sikorskiego 22, NIP 638-147-86-34, REGON 241774829. Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">desant.arms@gmail.com, Tel. 693 93 27 78

    Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.desantarms.pl zostały legalnie wprowadzone do obrotu, są używane, a ich stan jest zgodny z informacją zawartą w opisie produktu.

    Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej: www.desantarms.pl w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.

    Sprzedaż w sklepie internetowym www.desantarms.pl odbywa się zgodnie z Ustawą o Broni i Amunicji (Dz.U. z 1999r. Nr 53, poz. 549) Ustawą o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017) z późniejszymi zmianami.

§ 2. Składanie zamówień i ich realizacja

    Warunkiem złożenia zamówienia na produkty wymagające posiadania pozwolenia na broń jest posiadanie przez Klienta stosownego zezwolenia.

    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem strony internetowej www.desantarms.pl lub telefonicznie w godzinach pracy firmy DESANT Rafał Mędrala pod numerem telefonu: 693 93 27 78

    Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie oferty desantarms.pl , wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami oraz przesłanie skanu promesy, koncesji lub innego dokumentu uprawniającego do ich nabycia, wystawionego przez właściwy organ. Oryginał ww dokumentu Klient zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru towaru.

    Płatności za zamówione produkty można dokonać: przelewem na konto DESANT Rafał Mędrala lub gotówką w siedzibie firmy.

    Do każdego zamówienia zostanie dołączona faktura VAT.

    W przypadku zamówień wysyłanych do państw Unii Europejskiej, zgodnie z wymogami Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2011 nr 38 poz. 195 z późniejszymi zmianami), w przypadku przemieszczania broni palnej lub amunicji z terytorium RP jako państwa początkowego transakcji, wymaga się poświadczenia zgody przewozowej przez komendanta wojewódzkiego Policji co wydłuży czas realizacji o czas oczekiwania na pozyskanie stosownych dokumentów.

    Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu. W przypadku niedostępności towaru zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia stanów magazynowych.

    Wszystkie podane ceny są cenami brutto . Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport.

    Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając e- mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">desant.arms@gmail.com

§ 3. Dostawa i odbiór produktu

    Odbiór produktów, na których posiadanie wymagane jest zezwolenie odbywa się osobiście w siedzibie firmy lub u Klienta. Pozostałe produkty zamówione w sklepie internetowym desantarms.pl dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

    Zamówienia dotyczące produktów nie wymagających zezwolenia na ich posiadanie, realizowane są w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych, pod warunkiem wybrania opcji za pobraniem. Natomiast, jeżeli wybrano opcję płatności przelewem, produkt zostanie wysłany w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu DESANT Rafał Mędrala.

    Jeżeli zamówienie dotyczące produktów nie wymagających zezwolenia na ich posiadanie zostało złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 13:00 zamówienie zostanie wysłane w tym samym dniu roboczym (chyba, że jest to dzień uznany za ustawowo wolny od pracy. W tym przypadku zamówienie będzie realizowane w najbliższym możliwym dniu roboczym). Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godzinie 13.00 danego dnia roboczego, towar będzie wysłany w następnym dniu roboczym,

    Koszt dostarczenia zamówionych produktów na terenie RP jest zgodny z cennikiem wybranego przez Klienta dostawcy (dotyczy produktów nie wymagających pozwolenia na ich posiadanie).

    W przypadku dostawy produktu, na posiadanie którego wymagane jest zezwolenie koszt dostawy jest uwzględniany indywidualnie.

    Koszty wysyłki poza granice RP zależą od kraju dostawy oraz łącznej wagi zamówionych produktów.

§ 4. Zwroty i wymiany

    Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu. Warunkiem odstąpienia od umowy jest złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem ww. terminu.

    W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo (dotyczy produktów nie wymagających pozwolenia na ich posiadanie).

    Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy (dotyczy produktów nie wymagających pozwolenia na ich posiadanie).

    W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez Klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez Klienta (dotyczy produktów nie wymagających pozwolenia na ich posiadanie).

    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu (dotyczy produktów nie wymagających pozwolenia na ich posiadanie).

    Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

§ 5. Reklamacje

    Sklep internetowy desantarms.pl rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, Dz.U z 18.05.1964 r Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

    W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu należy przesłać na adres siedziby firmy bądź adres mailowy informację o zaistniałej reklamacji wraz z opisem sprawy.

§ 6. Prawa autorskie

    Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć i tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego desantarms.pl należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć i tekstów, nie przechodzą na Klienta.

    Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej desantarms.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami sklepu, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.

§ 7. Ochrona danych osobowych

    Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

        realizacji umowy,

        wysłania zamówienia.

    Jeśli Klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep desantarms.pl

    Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

        Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),

        Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

        Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§ 8. Warunki sprzedaży broni lub amunicji, na której posiadanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na broń

    Na podstawie przepisów prawa regulujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu bronią, tj.:

        Art. 31 ust. 2 Ustawy z dnia 22 czerwca 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2001 r. wraz z późn. zm.) o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym; oraz

        § 13 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej

        Każdy Klient dokonujący zakupu broni lub amunicji w sklepie desantarms.pl na której posiadanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia, zobowiązany jest do przesłania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">desant.arms@gmail.com zeskanowanego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy), w oparciu o który sklep desantarms.pl będzie mógł zweryfikować pełnoletność osoby kupującej, oraz spełnić obowiązki ewidencyjne a tym samym potwierdzić legalność dokonanej transakcji sprzedaży.

    Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez desantarms.pl wyłącznie w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, w tym także realizacji złożonego zamówienia oraz wystawienia faktury lub rachunku. Klient ma prawo wykonywać w stosunku do danych osobowych uprawnienia wynikające z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. ) w zakresie w jakim, powyższe uprawnienia nie stoją w sprzeczności z wykonywaniem przez sklep desantarms.pl (administratora danych osobowych) oraz uprawnione organy obowiązków nałożonych przepisami prawa z zakresu sposobu ewidencjonowania danych osobowych dotyczących obrotu bronią, na posiadanie której przepisy prawa nie nakładają obowiązku uzyskania pozwolenia na broń.

§ 9. Postanowienia końcowe

    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

      
 
      
 
      
 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że firma „DESANT” Rafał Mędrala z siedzibą w Ćwiklicach przy ul. Gen. Sikorskiego 22, NIP: REGON: przetwarza Państwa dane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODOinformujemy, że:

    Administratorem Państwa danych osobowych jest „DESANT” Rafał Mędralaz siedzibą w Ćwiklicach przy ul. Gen. Sikorskiego 22. Możecie się Państwo z nami kontaktować za pomocą:

    korespondencji tradycyjnej na adres siedziby firmy,
    mailowo, na adres: desant.arms@gmial.com
    telefonicznie, pod numerem tel. 693 932 778

    2.Państwa dane są przetwarzane w celu spełnienia wymogów wynikających z :

    USTAWY z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 290);
    Przepisów prawa podatkowego

    Zakup towarów koncesjonowanych dostępnych w naszej firmie wiąże się automatycznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych KUPUJĄCEGO do celów, o których mowa         w pkt 2.
    Państwa dane osobowe nie będą przez nas przesyłane do krajów trzecich.

 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ